Regulamin serwisu

1. Definicje

1.1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.lottomerkury.com.pl.

1.2.Lottomerkury-  Lottomerkury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowska 1, 03-738, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017247, REGON: 016006846, NIP: 1132156998 będąca właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych.

2. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2.2 Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. Lottomerkury zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

2.4. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony.

3. Własność intelektualna

3.1. Zawartość Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych w Serwisie (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Lottomerkury lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.

3.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

3.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 3.1. – 3.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Lottomekrury dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

4.2. Lottomerkury nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w Serwisie umieszczone są odnośniki.

4.3. W razie zastrzeżeń do działalności Serwisu Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres

4.4. Lottomerkury nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Lottomerkury.

4.5. Lottomerkury zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w Serwisie.


 Adres do zgłaszania