Polityka Transparentności Lottomerkury Sp. z o.o.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Lottomerkury Sp. z o.o. chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach i celach przetwarzania danych. Jednocześnie informujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO].

Proces przetwarzania danychPodstawa prawna, cel oraz okres przechowywania danychInformacje
o prawnie uzasadnionym interesie Administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

  Prowadzenie korespondencji mailowej  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych.    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji, realizacja spraw oraz  obsługa korespondencji kierowanej do Administratora
w związku z jego działalnością gospodarczą oraz możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
  Zawarcie i wykonanie umowy  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.       Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu  możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania związanego z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  
  Realizacja działań marketingowych/handlowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promocja produktów i usług oferowanych przez Administratora.
  Monitoring wizyjny  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność Administratora oraz możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  
  Rekrutacja    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz innych danych szczególnej kategorii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych procesach rekrutacji nie dłużej niż 9 miesięcy.   
  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz realizacja umów cywilnoprawnych    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób archiwizowania dokumentacji wynikającej ze świadczenia stosunku pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  
  Realizacja obsługi klientów infolinii (jako podmiot przetwarzający)  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umów powierzenia zawartych z podmiotami będącymi Administratorami. Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania realizacji usługi wynikającej z umowy powierzenia.   
  Realizacja oprogramowania oraz aplikacji mobilnych (jako podmiot przetwarzający)  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umów powierzenia zawartych z podmiotami będącymi Administratorami. Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania realizacji usługi wynikającej z umowy powierzenia.   

Wskazane w tabeli okresy przechowywania danych osobowych dotyczące poszczególnych procesów przetwarzania mogą ulec wydłużeniu o termin realizacji ochrony roszczeń i czas archiwizacji określony
w przepisach prawa dla poszczególnych kategorii dokumentacji.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych  jest Lottomerkury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa [dalej „Administrator”]. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres:  iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl  oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak wynik takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będzie powodować skutków prawnych lub wpływać w sposób istotny na prawa osób, których dane dotyczą.